باران پلاست

تولید و چاپ نایلون

نخستین و بزرگترین تولید کننده ی نایلون حبابدارو چاپ شده،
تولید نایلون استرچ پالت بند و نایلون کاور فرش

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

سابقه33سالفعالیت
بیش از100هزار کیلوتولید نایلون
بیش از100هزار کیلوچاپ نایلون

۳۳سال سابقه فعالیت و خدمت رسانی در کشور عزیزمان ایران

دریافت مشاوره رایگان و فوری!